แผนการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

          เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย อีกทั้งเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงานให้ก้ บ พนักงานให้ทราบและเข้าใจบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ นำไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องตามนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจการ์ดเซอร์วิส จำกัด จึงจัดใหมีแผนการฝึ กอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ดังนั้น
1. กำหนดแผนการอบรม
    1. กำหนดการอบรมขององค์กรโดยกำหนดให้มีการฝึกทบทวน 3 เดือนต่อครั้ง
    2. กำหนดการฝึกอบรมที่หน่วยงานที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่อยู่ On The Job  Training 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

2. เนื้อหาในการฝึกอบรม
    1. กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
    2. การกล่าวคำต้อนรับและกล่าวคำอวยพร
    3. การติดต่อสอบถาม การแนะนำการขอตรวจค้น
    4. การฝึกระเบียบวินัยและการปฏิบัติเบื้องต้น
    5. ทักษะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าการควบคุมตัว
    6. วิธีการเผชิญกับ เหตุการณ์Active Shooter ตามหลกัการสากลวิ่ง ซ่อน สู้
    7. ท่าจราจรที่ถูกต้องและทักษะการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
    8. ทักษะพิเศษในการใช้อุปกรณ์ดับ เพลิงเบื้องต้น การปฐมพยาบาลผู้ป่วย-บาดเจ็บ เบื้องต้น
    9. มารยาทในการใช้เครื่องมือสื่อสาร